DANH SÁCH GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Đơn vị

Bộ môn

Lư lịch khoa học

1

Phan Quang Thế

15/07/1957

Khoa Quốc tế

KT CK & CNVL GD bằng TA

>>>>> 

2

Nguyễn T. Quốc Dung

30/03/1968

Khoa Quốc tế

KT CK & CNVL GD bằng TA

>>>>>

3

Vũ Thị Liên

20/03/1981

Khoa Quốc tế

KT CK & CNVL GD bằng TA

>>>>> 

4

Lê Văn Nhất

08/12/1986

Khoa Quốc tế

KT CK & CNVL GD bằng TA

>>>>>

5

Hoàng Tiến Đạt

04/12/1987

Khoa Quốc tế

KT CK & CNVL GD bằng TA

>>>>>

6

Đỗ Khắc Đức

19/09/1969

Khoa Quốc tế

KT CK & CNVL GD bằng TA

>>>>> 

7

Đào Duy Sơn

07/03/1982

Khoa Quốc tế

KT CK & CNVL GD bằng TA

>>>>> 

8

Phan Thị Thu Hà

20/07/1984

Khoa Quốc tế

KT CK & CNVL GD bằng TA

>>>>>

9

Phan Thị Phương Thảo

21/06/1989

Khoa Quốc tế

KT CK & CNVL GD bằng TA

>>>>> 

10

Nguyễn Thị Như Trang

12/06/1990

Khoa Quốc tế

KT CK & CNVL GD bằng TA

>>>>>

11

Vũ Anh Ngọc

11/01/1991

Khoa Quốc tế

KT CK & CNVL GD bằng TA

>>>>>

12

Vũ Quốc Việt

03/07/1984

Khoa Quốc tế

KT CK & CNVL GD bằng TA

>>>>>

13

Nguyễn Hồng Quân

28/11/1989

Khoa Quốc tế

KT CK & CNVL GD bằng TA

>>>>> 

14

Bùi Hoàng Dũng

20/10/1984

Khoa Quốc tế

KT CK & CNVL GD bằng TA

>>>>>

15

Nguyễn Hồng Thái

19/04/1992

Khoa Quốc tế

KT CK & CNVL GD bằng TA

>>>>>

16

Chu Ngọc Hùng

12/11/1983

Khoa Quốc tế

KT Điện - ĐT GD bằng TA

>>>>> 

17

Nguyễn Duy Cương

09/05/1962

Khoa Quốc tế

KT Điện - ĐT GD bằng TA

>>>>> 

18

Vũ Ngọc Huy

16/09/1982

Khoa Quốc tế

KT Điện - ĐT GD bằng TA

>>>>>

19

Nguyễn Hoài Nam

19/05/1979

Khoa Quốc tế

KT Điện - ĐT GD bằng TA

>>>>>

20

Nguyễn Đức Thăng

06/08/1974

Khoa Quốc tế

KT Điện - ĐT GD bằng TA

>>>>> 

21

Nguyễn Tiến Hưng

08/01/1968

Khoa Quốc tế

KT Điện - ĐT GD bằng TA

>>>>>

22

Trần Thái Trung

18/11/1987

Khoa Quốc tế

KT Điện - ĐT GD bằng TA

>>>>> 

23

Nguyễn Minh Ư

28/01/1983

Khoa Quốc tế

KT Điện - ĐT GD bằng TA

>>>>>

24

Trần Quế Sơn

07/05/1986

Khoa Quốc tế

KT Điện - ĐT GD bằng TA

>>>>>

25

Nguyễn Văn Lanh

23/08/1988

Khoa Quốc tế

KT Điện - ĐT GD bằng TA

>>>>>

26

Phạm Ngọc Thăng

23/08/1989

Khoa Quốc tế

KT Điện - ĐT GD bằng TA

>>>>> 

27

Trần Mạnh Tuấn

04/07/1988

Khoa Quốc tế

KT Điện - ĐT GD bằng TA

>>>>> 

28

Nguyễn Huy Toán

28/12/1989

Khoa Quốc tế

KT Điện - ĐT GD bằng TA

>>>>> 

29

Nguyễn Văn Thảo

14/07/1985

Khoa Quốc tế

KT Điện - ĐT GD bằng TA

>>>>> 

30

Lê Minh Thành

13/12/1990

Khoa Quốc tế

Kinh tế GD bằng TA

>>>>>

31

Lương Thị Mai Uyên

28/04/1983

Khoa Quốc tế

Kinh tế GD bằng TA

>>>>>

32

Ma Thế Ngàn

26/06/1985

Khoa Quốc tế

Kinh tế GD bằng TA

>>>>>

33

Nguyễn Thu Ngân

10/09/1987

Khoa Quốc tế

Kinh tế GD bằng TA

>>>>>

34

Nguyễn Thị Ánh Hồng

04/05/1977

Khoa Quốc tế

Ngoại ngữ

>>>>>

35

Phạm Ngọc Duy

27/09/1985

Khoa Quốc tế

Ngoại ngữ

>>>>>

36

Trần Thị Huê

03/09/1980

Khoa Quốc tế

KHTN

>>>>>

37

Nguyễn Thị Thu Thủy

16/09/1986

Khoa Quốc tế

KHTN

>>>>>

38

Nguyễn Minh Trang

05/12/1982

Khoa Quốc tế

KHTN

>>>>>

39

Ngô Trọng Hải

20/06/1985

Khoa Quốc tế

KHTN

>>>>>

40

Đinh Văn Tiệp

20/02/1987

Khoa Quốc tế

KHTN

>>>>>

41

Hoàng Thị Thắm

23/02/1970

Khoa Quốc tế

Ngoại ngữ

>>>>>

42

Nguyễn Thị Thu Linh

25/09/1980

Khoa Quốc tế

Ngoại ngữ

>>>>>

43

V́ Thị Phương Thảo

28/09/1980

Khoa Quốc tế

Ngoại ngữ

>>>>>

44

Ngô Thị Thanh Huệ

15/04/1983

Khoa Quốc tế

Ngoại ngữ

>>>>>

45

Hoàng Thị Thu

03/11/1982

Khoa Quốc tế

Ngoại ngữ

>>>>>

46

Hoàng Hương Ly

13/09/1982

Khoa Quốc tế

Ngoại ngữ

>>>>>

47

Nguyễn Thị Xuân Thu

07/11/1985

Khoa Quốc tế

Ngoại ngữ

>>>>>

48

Phạm Ái Linh

24/06/1984

Khoa Quốc tế

Ngoại ngữ

>>>>>

49

Hoàng Thị Thêm

25/08/1985

Khoa Quốc tế

Ngoại ngữ

>>>>>

50

Nguyễn Hương Lư

31/08/1981

Khoa Quốc tế

Ngoại ngữ

>>>>>

51

Phùng Thị Thu Hà

08/12/1975

Khoa Quốc tế

Ngoại ngữ

>>>>>

52

Nguyễn T. Phương Thảo

27/04/1981

Khoa Quốc tế

Ngoại ngữ

>>>>>

53

Nguyễn Thị Kim Thương

04/12/1984

Khoa Quốc tế

Ngoại ngữ

>>>>> 

54

Dương Thị Thảo

06/11/1984

Khoa Quốc tế

Ngoại ngữ

>>>>>

55

Đinh Thị Hồng Thương

30/07/1989

Khoa Quốc tế

Ngoại ngữ

>>>>>

56

Trần Mạnh Hoàng

25/9/1986

Khoa Quốc tế

Ngoại ngữ

>>>>>

57

Nguyễn Thu Hương

20/03/1982

Khoa Quốc tế

Ngoại ngữ

>>>>> 

58

Phạm Thị Phương

24/07/1974

Khoa Quốc tế

Ngoại ngữ

>>>>> 

59

Ôn Ngũ Minh

24/05/1956

Khoa KHCB

Toán

>>>>>

60

Phạm Thị Thu Hằng

02/01/1979

Khoa KHCB

Toán

>>>>>

61

Nguyễn Thị Phương

18/12/1984

Khoa KHCB

Toán

>>>>> 

62

Ngô Thành Trung

22/04/1975

Khoa KHCB

Toán

>>>>>

63

Lê Bích Ngọc

08/07/1985

Khoa KHCB

Toán

>>>>>

64

Phan Thị Vân Huyền

20/10/1985

Khoa KHCB

Toán

>>>>>

65

Nguyễn Thị Xuân Mai

19/07/1985

Khoa KHCB

Toán

>>>>>

66

Phạm Thị Minh Hạnh

21/10/1986

Khoa KHCB

Toán

>>>>>

67

Nguyễn Thị Huệ

14/06/1986

Khoa KHCB

Toán

>>>>>

68

Ngô Văn Giang

09/12/1986

Khoa KHCB

Toán

>>>>>

69

Nguyễn Thị Minh Ngọc

04/02/1986

Khoa KHCB

Toán

>>>>>

70

Vũ Hồng Quân

14/08/1984

Khoa KHCB

Toán

>>>>>

71

Hoàng Thanh Nga

20/04/1988

Khoa KHCB

Toán

>>>>>

72

Phạm Thị Thu

20/11/1988

Khoa KHCB

Toán

>>>>>

73

Đồng Thị Linh

30/03/1985

Khoa KHCB

Vật lư

>>>>>

74

Hoàng Mạnh Chung

28/04/1986

Khoa KHCB

Vật lư

>>>>>

75

Nguyễn Văn Trường

02/12/1985

Khoa KHCB

Vật lư

>>>>> 

76

Phạm T. Ngọc Dung

20/11/1973

Khoa KHCB

Vật lư

>>>>>

77

Nguyễn Thanh Tùng

21/03/1985

Khoa KHCB

Vật lư

>>>>>

78

Nguyễn Thị Thu Hoàn

03/12/1988

Khoa KHCB

Vật lư

>>>>>

79

Hồ Bá Dũng

16/04/1980

Khoa KHCB

Giáo dục thể chất

>>>>> 

80

Trương Đức Huy

08/09/1978

Khoa KHCB

Giáo dục thể chất

>>>>>

81

Nguyễn Thị Lư

20/09/1984

Khoa KHCB

Giáo dục thể chất

>>>>>

82

Lưu Thanh Nga

06/07/1980

Khoa KHCB

Giáo dục thể chất

>>>>>

83

Dương Văn Tân

22/03/1982

Khoa KHCB

Giáo dục thể chất

>>>>>

84

Đan Thành Vinh

21/05/1983

Khoa KHCB

Giáo dục thể chất

>>>>>

85

Vũ Thị Hoa

05/03/1988

Khoa KHCB

Giáo dục thể chất

>>>>>

86

Trần Thu Hằng

17/07/1987

Khoa KHCB

Giáo dục thể chất

>>>>> 

87

Đỗ Hoàng Phương

26/09/1987

Khoa KHCB

Giáo dục thể chất

>>>>>

88

Vũ Thế Khiêm

24/12/1986

Khoa KHCB

Giáo dục thể chất

>>>>>

89

Nguyễn T.Phương Thảo

04/10/1984

Khoa KHCB

Giáo dục thể chất

>>>>> 

90

Nguyễn Hồng Quang

06/05/1981

Khoa KHCB

Giáo dục thể chất

>>>>> 

91

Đinh Cảnh Nhạc

30/10/1962

Khoa KHCB

Triết học

>>>>> 

92

Nguyễn Thị Thu Thủy

25/05/1982

Bộ môn LLCT

Triết học

>>>>>

93

Hoàng Thị Hải Yến

23/11/1988

Bộ môn LLCT

Triết học

>>>>>

94

Ngô Minh Thương

16/03/1988

Bộ môn LLCT

Triết học

>>>>>

95

Dương Thị Nhẫn

23/03/1987

Bộ môn LLCT

Triết học

>>>>>

96

Nguyễn Thị Nương

25/07/1987

Bộ môn LLCT

Triết học

>>>>>

97

Trương Vũ Long

24/11/1988

Bộ môn LLCT

Triết học

>>>>>

98

Nguyễn Nam Hưng

10/07/1987

Bộ môn LLCT

Triết học

>>>>>

99

Lương Thị Thu Trang

29/07/1985

Bộ môn LLCT

Triết học

>>>>> 

100

Nguyễn Thị Vân

10/06/1984

Bộ môn LLCT

Lịch sử Đảng

>>>>>

101

Nguyễn Thị Vân Anh

15/08/1985

Bộ môn LLCT

Lịch sử Đảng

>>>>>

102

Trương Thị Thùy Liên

03/07/1988

Bộ môn LLCT

Lịch sử Đảng

>>>>>

103

Nguyễn Thị Nga

20/09/1989

Bộ môn LLCT

Lịch sử Đảng

>>>>>

104

Lương Thị Thúy Nga

25/07/1988

Bộ môn LLCT

Tư tưởng HCM

>>>>>

105

Phạm Thị Cẩm Ly

06/05/1980

Bộ môn LLCT

Tư tưởng HCM

>>>>>

106

Nguyễn Thị Thu Hằng

10/07/1982

Bộ môn LLCT

Tư tưởng HCM

>>>>>

107

Ngô Thị Phương Thảo

06/09/1988

Bộ môn LLCT

Tư tưởng HCM

>>>>>

108

Nguyễn Văn Dự

04/06/1963

Khoa Cơ khí

Chế tạo máy

>>>>>

109

Đỗ Thị Tám

22/09/1981

Khoa Cơ khí

Chế tạo máy

>>>>>

110

Trần Minh Đức

15/11/1962

Khoa Cơ khí

Chế tạo máy

>>>>> 

111

Phạm Quang Đồng

08/02/1979

Khoa Cơ khí

Chế tạo máy

>>>>> 

112

Trần Văn Quân

22/01/1983

Khoa Cơ khí

Chế tạo máy

>>>>>

113

Hoàng Văn Quyết

18/09/1981

Khoa Cơ khí

Chế tạo máy

>>>>>

114

Lưu Anh Tùng

05/06/1984

Khoa Cơ khí

Chế tạo máy

>>>>>

115

Hoàng Vị

19/05/1963

Khoa Cơ khí

Chế tạo máy

>>>>> 

116

Dương Công Định

29/02/1965

Khoa Cơ khí

Chế tạo máy

>>>>>

117

Nguyễn Thuận

11/06/1975

Khoa Cơ khí

Chế tạo máy

>>>>>

118

Vũ Như Nguyệt

22/01/1982

Khoa Cơ khí

Chế tạo máy

>>>>>

119

Phạm Ngọc Duy

20/12/1983

Khoa Cơ khí

Chế tạo máy

>>>>> 

120

Hoàng Trung Kiên

24/04/1984

Khoa Cơ khí

Chế tạo máy

>>>>>

121

Nguyễn Thế Đoàn

23/08/1979

Khoa Cơ khí

Chế tạo máy

>>>>>

122

Phan Văn Nghị

13/05/1984

Khoa Cơ khí

Chế tạo máy

>>>>>

123

Ngô Minh Tuấn

10/04/1985

Khoa Cơ khí

Chế tạo máy

>>>>>

124

Hà Đức Thuận

22/03/1986

Khoa Cơ khí

Chế tạo máy

>>>>>

125

Nguyễn Phú Sơn

16/08/1980

Khoa Cơ khí

Chế tạo máy

>>>>> 

126

Nguyễn Thái B́nh

31/12/1984

Khoa Cơ khí

Chế tạo máy

>>>>> 

127

Chu Mạnh Cường

26/02/1987

Khoa Cơ khí

Chế tạo máy

>>>>> 

128

Nguyễn Thuấn

20/02/1981

Khoa Cơ khí

Chế tạo máy

>>>>>

129

Đinh Trọng Hải

24/10/1981

Khoa Cơ khí

Chế tạo máy

>>>>> 

130

Trần Thế Long

18/03/1990

Khoa Cơ khí

Chế tạo máy

>>>>>

131

Nguyễn Hoàng Nghị

15/05/1955

Khoa Cơ khí

Kỹ thuật cơ khí

>>>>> 

132

Nguyễn Đ́nh Ngọc

19/05/1984

Khoa Cơ khí

Kỹ thuật cơ khí

>>>>> 

133

Nguyễn Hồng Cẩm

02/07/1970

Khoa Cơ khí

Kỹ thuật cơ khí

>>>>>

134

Nguyễn Thị Thanh Nga

25/04/1982

Khoa Cơ khí

Kỹ thuật cơ khí

>>>>> 

135

Phạm Chí Thời

19/10/1957

Khoa Cơ khí

Kỹ thuật cơ khí

>>>>>

136

Trần Thị Phương Thảo

12/10/1982

Khoa Cơ khí

Kỹ thuật cơ khí

>>>>>

137

Bùi Thanh Hiền

09/05/1984

Khoa Cơ khí

Kỹ thuật cơ khí

>>>>>

138

Đỗ Thị Thu Hà

04/07/1985

Khoa Cơ khí

Kỹ thuật cơ khí

>>>>>

139

Nguyễn Văn Trang

05/09/1987

Khoa Cơ khí

Kỹ thuật cơ khí

>>>>>

140

Lê Thị Phương Thảo

20/11/1987

Khoa Cơ khí

Kỹ thuật cơ khí

>>>>>

141

Dương P. Tường Minh

01/06/1980

Khoa Cơ khí

Kỹ thuật cơ khí

>>>>>

142

Nguyễn Mạnh Cường

10/12/1979

Khoa Cơ khí

Kỹ thuật cơ khí

>>>>> 

143

Lương Việt Dũng

02/02/1982

Khoa Cơ khí

Kỹ thuật cơ khí

>>>>>

144

Ngô Quốc Huy

24/07/1988

Khoa Cơ khí

Kỹ thuật cơ khí

>>>>>

145

Đặng Anh Tuấn

02/08/1988

Khoa Cơ khí

Kỹ thuật cơ khí

>>>>>

146

Nguyễn Quang Hưng

14/08/1987

Khoa Cơ khí

Kỹ thuật cơ khí

>>>>>

147

Trần Minh Quang

01/01/1988

Khoa Cơ khí

Kỹ thuật cơ khí

>>>>> 

148

Ngô Như Khoa

11/11/1972

Khoa Cơ khí

Kỹ thuật cơ khí

>>>>> 

149

Vũ Ngọc Pi

12/09/1964

Khoa Cơ khí

Kỹ thuật cơ khí

>>>>> 

150

Lê Xuân Hưng

28/02/1985

Khoa Cơ khí

Kỹ thuật cơ khí

>>>>> 

151

Hồ Kư Thanh

23/08/1980

Khoa Cơ khí

Kỹ thuật vật liệu

>>>>>

152

Nguyễn Thanh Tú

01/12/1981

Khoa Cơ khí

Kỹ thuật vật liệu

>>>>>

153

Vũ Lai Hoàng

12/09/1964

Khoa Cơ khí

Kỹ thuật vật liệu

>>>>>

154

Hoàng Ánh Quang

27/05/1981

Khoa Cơ khí

Kỹ thuật vật liệu

>>>>>

155

Đào Liên Tiến

10/06/1984

Khoa Cơ khí

Kỹ thuật vật liệu

>>>>>

156

Hà Bách Tứ

19/11/1986

Khoa Cơ khí

Kỹ thuật vật liệu

>>>>>

157

Bùi Ngọc Huyền

28/04/1986

Khoa Cơ khí

Kỹ thuật vật liệu

>>>>>

158

Nguyễn Thành Công

12/04/1987

Khoa Cơ khí

Kỹ thuật vật liệu

>>>>>

159

Trần Anh Đức

26/02/1976

Khoa Cơ khí

Kỹ thuật vật liệu

>>>>>

160

Đỗ Thế Vinh

08/08/1980

Khoa Cơ khí

Kỹ thuật vật liệu

>>>>> 

161

Hoàng Xuân Tứ

28/01/1982

Khoa Cơ khí

Kỹ thuật vật liệu

>>>>> 

162

Đặng Văn Thanh

30/05/1981

Khoa Cơ khí

Kỹ thuật vật liệu

>>>>> 

163

Dương Xuân Trường

03/01/1978

Khoa Cơ khí

Kỹ thuật vật liệu

>>>>> 

164

Trần Ngọc Giang

09/07/1980

Khoa Cơ khí

Kỹ thuật vật liệu

>>>>> 

165

Ngô Ngọc Vũ

15/10/1981

Khoa Cơ khí

Kỹ thuật vật liệu

>>>>> 

166

Nguyễn Trung Kiên

15/01/1983

Khoa KT Ô tô & MĐL

Kỹ thuật Máy ĐL

>>>>>

167

Nguyễn Khắc Tuân

26/06/1977

Khoa KT Ô tô & MĐL

Kỹ thuật Máy ĐL

>>>>>

168

Đỗ Văn Quân

20/09/1977

Khoa KT Ô tô & MĐL

Kỹ thuật Máy ĐL

>>>>>

169

Vũ Văn Hải

06/11/1979

Khoa KT Ô tô & MĐL

Kỹ thuật Máy ĐL

>>>>>

170

Đỗ Tiến Dũng

15/11/1975

Khoa KT Ô tô & MĐL

Kỹ thuật Máy ĐL

>>>>>

171

Nguyễn Khắc Minh

06/01/1987

Khoa KT Ô tô & MĐL

Kỹ thuật Máy ĐL

>>>>>

172

Lê Văn Quỳnh

20/08/1979

Khoa KT Ô tô & MĐL

Kỹ thuật Ô tô

>>>>>

173

Nguyễn Văn Liêm

07/12/1986

Khoa KT Ô tô & MĐL

Kỹ thuật Ô tô

>>>>> 

174

Hoàng Anh Tấn

16/08/1986

Khoa KT Ô tô & MĐL

Kỹ thuật Ô tô

>>>>>

175

Nguyễn Minh Châu

28/11/1985

Khoa KT Ô tô & MĐL

Kỹ thuật Ô tô

>>>>>

176

Lê Xuân Long

03/07/1982

Khoa KT Ô tô & MĐL

Kỹ thuật Thủy khí

>>>>>

177

Nguyễn Thị Hiền

23/06/1982

Khoa KT Ô tô & MĐL

Kỹ thuật Thủy khí

>>>>> 

178

Phạm Đức Ngọc

10/10/1956

Khoa KT Ô tô & MĐL

Kỹ thuật Thủy khí

>>>>> 

179

Vũ Thị Hiền

07/12/1989

Khoa KT Ô tô & MĐL

Kỹ thuật Thủy khí

>>>>>

180

Đặng Thị Yến

29/09/1988

Khoa KT Ô tô & MĐL

Kỹ thuật Thủy khí

>>>>>

181

Nguyễn Thị Hoa

29/10/1980

Khoa KT Ô tô & MĐL

Cơ học

>>>>> 

182

Nguyễn Thị Kim Thoa

01/09/1984

Khoa KT Ô tô & MĐL

Cơ học

>>>>>

183

Đặng Văn Hiếu

01/02/1985

Khoa KT Ô tô & MĐL

Cơ học

>>>>>

184

Nguyễn Văn Tuấn

30/07/1964

Khoa KT Ô tô & MĐL

Cơ học

>>>>> 

185

Lê Quang Duy

29/10/1987

Khoa KT Ô tô & MĐL

Cơ học

>>>>>

186

Lâm Hùng Sơn

03/02/1975

Khoa Điện

Tự động hóa

>>>>>

187

Đỗ Trung Hải

07/01/1974

Khoa Điện

Tự động hóa

>>>>>

188

Nguyễn Ngọc Kiên

14/10/1962

Khoa Điện

Tự động hóa

>>>>> 

189

Nguyễn Như Hiển

28/02/1953

Khoa Điện

Tự động hóa

>>>>>

190

Nguyễn Vĩnh Thụy

13/09/1979

Khoa Điện

Tự động hóa

>>>>>

191

Trương Thị Quỳnh Như

15/03/1981

Khoa Điện

Tự động hóa

>>>>>

192

Ngô Minh Đức

19/08/1982

Khoa Điện

Tự động hóa

>>>>> 

193

Dương Quốc Tuấn

17/01/1978

Khoa Điện

Tự động hóa

>>>>>

194

Nguyễn Thị Thanh Nga

03/03/1981

Khoa Điện

Tự động hóa

>>>>>

195

Nguyễn Thị Chinh

09/02/1979

Khoa Điện

Tự động hóa

>>>>>

196

Đinh Văn Nghiệp

25/12/1981

Khoa Điện

Tự động hóa

>>>>>

197

Ngô Kiên Trung

03/11/1980

Khoa Điện

Tự động hóa

>>>>>

198

Đỗ Đức Tuấn

20/01/1984

Khoa Điện

Tự động hóa

>>>>>

199

Nguyễn Hồng Quang

17/05/1984

Khoa Điện

Tự động hóa

>>>>>

200

Trần Ngọc Ánh

13/11/1987

Khoa Điện

Tự động hóa

>>>>>

201

Trần Thị Hải Yến

04/12/1986

Khoa Điện

Tự động hóa

>>>>>

202

Vũ Đức Tân

13/12/1987

Khoa Điện

Tự động hóa

>>>>>

203

Hoàng Thị Thu Giang

16/01/1982

Khoa Điện

Tự động hóa

>>>>> 

204

Đỗ Thị Phương Thảo

05/07/1988

Khoa Điện

Tự động hóa

>>>>>

205

Bùi Tuấn Anh

21/01/1983

Khoa Điện

Tự động hóa

>>>>>

206

Bùi Thị Hải Linh

31/01/1986

Khoa Điện

Tự động hóa

>>>>>

207

Trần Đức Quân

26/03/1986

Khoa Điện

Tự động hóa

>>>>>

208

Nguyễn Thị Phương Chi

14/10/1991

Khoa Điện

Tự động hóa

>>>>>

209

Ngô Đức Minh

23/08/1960

Khoa Điện

Hệ thống điện

>>>>>

210

Nguyễn Minh Cường

18/07/1976

Khoa Điện

Hệ thống điện

>>>>>

211

Lâm Hoàng Linh

30/09/1977

Khoa Điện

Hệ thống điện

>>>>> 

212

Nguyễn T.Thanh Thuỷ

30/09/1977

Khoa Điện

Hệ thống điện

>>>>>

213

Vũ Văn Thắng

21/03/1978

Khoa Điện

Hệ thống điện

>>>>>

214

Lê Tiên Phong

11/04/1982

Khoa Điện

Hệ thống điện

>>>>>

215

Đoàn Kim Tuấn

25/08/1982

Khoa Điện

Hệ thống điện

>>>>>

216

Hà Thanh Tùng

08/04/1986

Khoa Điện

Hệ thống điện

>>>>> 

217

Nguyễn Duy Trường

09/09/1985

Khoa Điện

Hệ thống điện

>>>>>

218

Dương Ḥa An

10/06/1981

Khoa Điện

Hệ thống điện

>>>>>

219

Lê Hồng Thái

04/06/1972

Khoa Điện

Hệ thống điện

>>>>>

220

Nguyễn Đức Tường

24/01/1978

Khoa Điện

Hệ thống điện

>>>>>

221

Phan Thị Lan

08/07/1983

Khoa Điện

Hệ thống điện

>>>>> 

222

Nguyễn Thị Diệu Thúy

22/09/1984

Khoa Điện

Hệ thống điện

>>>>> 

223

Đặng Danh Hoằng

27/09/1977

Khoa Điện

Kỹ thuật điện

>>>>>

224

Lê Thị Thu Hà

23/03/1977

Khoa Điện

Kỹ thuật điện

>>>>>

225

Trần Thị Thanh Hải

14/06/1980

Khoa Điện

Kỹ thuật điện

>>>>>

226

Trương Tuấn Anh

30/05/1977

Khoa Điện

Kỹ thuật điện

>>>>>

227

Nguyễn Hiền Trung

13/07/1973

Khoa Điện

Kỹ thuật điện

>>>>> 

228

Lê Thị Huyền Linh

01/11/1981

Khoa Điện

Kỹ thuật điện

>>>>>

229

Nguyễn Văn Huỳnh

22/08/1981

Khoa Điện

Kỹ thuật điện

>>>>>

230

Đặng Ngọc Trung

27/10/1984

Khoa Điện

Kỹ thuật điện

>>>>>

231

Dương Quốc Hưng

30/07/1983

Khoa Điện

Kỹ thuật điện

>>>>>

232

Dương Quỳnh Nga

20/11/1985

Khoa Điện

Kỹ thuật điện

>>>>>

233

Trần Thị Thanh Thảo

25/12/1984

Khoa Điện

Kỹ thuật điện

>>>>>

234

Ngô Xuân Ḥa

15/08/1957

Khoa Điện

Kỹ thuật điện

>>>>>

235

Nguyễn Hồng Kông

12/01/1978

Khoa Điện

Kỹ thuật điện

>>>>> 

236

Nguyễn Văn Trọng

27/12/1989

Khoa Điện

Kỹ thuật điện

>>>>> 

237

Ngô Thanh Hải

03/09/1989

Khoa Điện

Kỹ thuật điện

>>>>>

238

Nguyễn T. Ngọc Dung

09/02/1972

Khoa Điện

Kỹ thuật điện

>>>>>

239

Nguyễn Thị Hà Ly

04/10/1991

Khoa Điện

Kỹ thuật điện

>>>>> 

240

Nguyễn Quốc Hiệu

13/01/1967

Khoa Điện

Thiết bị điện

>>>>>

241

Cao Xuân Tuyển

25/02/1971

Khoa Điện

Thiết bị điện

>>>>>

242

Nguyễn Thị Thu Hường

12/11/1968

Khoa Điện

Thiết bị điện

>>>>>

243

Trần Thị Thanh Nga

09/03/1981

Khoa Điện

Thiết bị điện

>>>>>

244

Vũ Ngọc Kiên

07/12/1983

Khoa Điện

Thiết bị điện

>>>>>

245

Vũ Quốc Đông

27/12/1975

Khoa Điện

Thiết bị điện

>>>>> 

246

Vũ Xuân Tùng

01/10/1984

Khoa Điện

Thiết bị điện

>>>>>

247

Bùi Mạnh Cường

01/11/1981

Khoa Điện tử

Đo lường điều khiển

>>>>>

248

Ngô Phương Thanh

02/10/1982

Khoa Điện tử

Đo lường điều khiển

>>>>> 

249

Nguyễn T. Thanh Quỳnh

24/12/1983

Khoa Điện tử

Đo lường điều khiển

>>>>> 

250

Phạm Văn Thiêm

21/02/1985

Khoa Điện tử

Đo lường điều khiển

>>>>>

251

Nguyễn Văn Chí

13/12/1977

Khoa Điện tử

Đo lường điều khiển

>>>>>

252

Nguyễn Trọng Toản

27/11/1986

Khoa Điện tử

Đo lường điều khiển

>>>>>

253

Nguyễn Văn Chí

28/08/1985

Khoa Điện tử

Đo lường điều khiển

>>>>>

254

Nguyễn Nam Trung

02/01/1971

Khoa Điện tử

Đo lường điều khiển

>>>>>

255

Dương Quỳnh Nhật

04/02/1987

Khoa Điện tử

Đo lường điều khiển

>>>>>

256

Trần Thiện Dũng

11/02/1990

Khoa Điện tử

Đo lường điều khiển

>>>>>

257

Mai Trung Thái

11/05/1977

Khoa Điện tử

Kỹ thuật điện tử

>>>>>

258

Nguyễn Phương Huy

04/12/1979

Khoa Điện tử

Kỹ thuật điện tử

>>>>>

259

Nguyễn Thế Cường

20/02/1978

Khoa Điện tử

Kỹ thuật điện tử

>>>>>

260

Bạch Văn Nam

10/05/1983

Khoa Điện tử

Kỹ thuật điện tử

>>>>>

261

Trần Văn Huy

05/01/1986

Khoa Điện tử

Kỹ thuật điện tử

>>>>> 

262

Nguyễn Thị Hải Ninh

27/12/1979

Khoa Điện tử

Kỹ thuật điện tử

>>>>>

263

Phạm Duy Khánh

01/11/1981

Khoa Điện tử

Kỹ thuật điện tử

>>>>>

264

Đặng Thị Ngọc Ánh

06/09/1984

Khoa Điện tử

Kỹ thuật điện tử

>>>>>

265

Lâm Hoàng B́nh

15/04/1982

Khoa Điện tử

Kỹ thuật điện tử

>>>>> 

266

Nguyễn Hoàng Việt

12/07/1986

Khoa Điện tử

Kỹ thuật điện tử

>>>>>

267

Nguyễn T.Tuyết Hoa

01/07/1990

Khoa Điện tử

Kỹ thuật điện tử

>>>>>

268

Đoàn Thanh Hải

26/02/1979

Khoa Điện tử

Điện tử viễn thông

>>>>>

269

Đào Huy Du

20/03/1979

Khoa Điện tử

Điện tử viễn thông

>>>>> 

270

Lê Duy Minh

28/04/1979

Khoa Điện tử

Điện tử viễn thông

>>>>> 

271

Phan Thanh Hiền

02/08/1981

Khoa Điện tử

Điện tử viễn thông

>>>>> 

272

Trần Anh Thắng

31/07/1978

Khoa Điện tử

Điện tử viễn thông

>>>>>

273

Nguyễn Tuấn Minh

05/04/1978

Khoa Điện tử

Điện tử viễn thông

>>>>> 

274

Lê Thị Huyền Trang

02/03/1987

Khoa Điện tử

Điện tử viễn thông

>>>>>

275

Trần Thị Thanh

25/07/1981

Khoa Điện tử

Điện tử viễn thông

>>>>> 

276

Nguyễn Tiến Duy

22/01/1975

Khoa Điện tử

Tin học Công nghiệp

>>>>>

277

Đặng Thị Hiên

29/03/1981

Khoa Điện tử

Tin học Công nghiệp

>>>>>

278

Đỗ Duy Cốp

17/03/1980

Khoa Điện tử

Tin học Công nghiệp

>>>>> 

279

Trần Thị Ngọc Linh

25/12/1981

Khoa Điện tử

Tin học Công nghiệp

>>>>>

280

Nguyễn T. Phương Nhung

23/01/1982

Khoa Điện tử

Tin học Công nghiệp

>>>>>

281

Nguyễn Tuấn Linh

26/06/1980

Khoa Điện tử

Tin học Công nghiệp

>>>>> 

282

Tăng Cẩm Nhung

08/12/1981

Khoa Điện tử

Tin học Công nghiệp

>>>>>

283

Nguyễn Tuấn Anh

02/11/1981

Khoa Điện tử

Tin học Công nghiệp

>>>>>

284

Phùng Thị Thu Hiền

03/10/1982

Khoa Điện tử

Tin học Công nghiệp

>>>>>

285

Nguyễn Văn Huy

08/05/1982

Khoa Điện tử

Tin học Công nghiệp

>>>>>

286

Vơ Phúc Nguyên

27/04/1983

Khoa Điện tử

Tin học Công nghiệp

>>>>> 

287

Vũ Việt Vũ

25/11/1978

Khoa Điện tử

Tin học Công nghiệp

>>>>>

288

Nghiêm Văn Tính

14/06/1978

Khoa Điện tử

Tin học Công nghiệp

>>>>> 

289

Nguyễn Thị Hương

30/10/1974

Khoa Điện tử

Tin học Công nghiệp

>>>>>

290

Bùi Thị Thi

08/10/1978

Khoa Điện tử

Tin học Công nghiệp

>>>>>

291

Nguyễn Trung Thành

13/11/1980

Khoa Điện tử

Tin học Công nghiệp

>>>>> 

292

Đào Duy Yên

21/04/1984

Khoa Điện tử

Tin học Công nghiệp

>>>>> 

293

Phạm Thành Long

30/09/1977

Khoa Điện tử

Cơ điện tử

>>>>>

294

Lê Thị Thu Thủy

21/09/1982

Khoa Điện tử

Cơ điện tử

>>>>>

295

Vũ Đức Vương

29/12/1986

Khoa Điện tử

Cơ điện tử

>>>>>

296

Dương Quốc Khánh

01/09/1985

Khoa Điện tử

Cơ điện tử

>>>>>

297

Nguyễn Ngọc Hà

28/01/1986

Khoa Điện tử

Cơ điện tử

>>>>>

298

Dương Công Định

26/07/1986

Khoa Điện tử

Cơ điện tử

>>>>>

299

Ngô Văn An

16/08/1986

Khoa Điện tử

Cơ điện tử

>>>>>

300

Phạm Thanh Cường

03/02/1983

Khoa Sư phạm KT

PP Luận & PP dạy học

>>>>>

301

Lê Thị Quỳnh Trang

31/03/1979

Khoa Sư phạm KT

PP Luận & PP dạy học

>>>>>

302

Trương T. Thu Hương

22/11/1979

Khoa Sư phạm KT

PP Luận & PP dạy học

>>>>> 

303

Nguyễn Thị Linh

13/03/1984

Khoa Sư phạm KT

PP Luận & PP dạy học

>>>>>

304

Lê Thị Thu Hiền

16/07/1980

Khoa Sư phạm KT

PP Luận & PP dạy học

>>>>> 

305

Nguyễn Thị Thu

20/11/1960

Khoa Sư phạm KT

PP Luận & PP dạy học

>>>>> 

306

Bùi Hữu Nam

07/11/1987

Khoa Sư phạm KT

Công nghệ KTCK

>>>>> 

307

Bùi Đức Việt

05/11/1984

Khoa Sư phạm KT

Công nghệ KTCK

>>>>>

308

Lư Việt Anh

25/10/1984

Khoa Sư phạm KT

Công nghệ KTCK

>>>>>

309

Dương Trọng Đại

12/02/1978

Khoa Sư phạm KT

Công nghệ KTCK

>>>>>

310

Trần T.Thanh Huyền

06/10/1985

Khoa Sư phạm KT

Công nghệ KTCK

>>>>>

311

Trần Xuân Minh

15/03/1959

Khoa Sư phạm KT

Công nghệ KT Điện - ĐT

>>>>> 

312

Nguyễn T.Mai Hương

30/03/1974

Khoa Sư phạm KT

Công nghệ KT Điện - ĐT

>>>>>

313

Đỗ Công Thành

20/06/1981

Khoa Sư phạm KT

Công nghệ KT Điện - ĐT

>>>>> 

314

Lại Thị Thanh Hoa

09/10/1988

Khoa Sư phạm KT

Công nghệ KT Điện - ĐT

>>>>> 

315

Dương Bích Phượng

19/08/1989

Khoa Sư phạm KT

Công nghệ KT Điện - ĐT

>>>>> 

316

Nguyễn T.Mai Hương

15/01/1979

Khoa Sư phạm KT

Công nghệ KT Điện - ĐT

>>>>> 

317

Nguyễn Ngọc Lan

27/02/1982

Khoa Sư phạm KT

Tâm lư giáo dục

>>>>> 

318

Trần Thị Vân Anh

28/01/1979

Khoa Sư phạm KT

Tâm lư giáo dục

>>>>>

319

Nguyễn T. Ngọc Linh

25/08/1984

Khoa Sư phạm KT

Tâm lư giáo dục

>>>>>

320

Nguyễn Hoàng Hà

19/10/1982

Khoa Sư phạm KT

Tâm lư giáo dục

>>>>> 

321

Mạc Duy Hưng

17/01/1980

Khoa Xây dựng & MT

Kỹ thuật môi trường

>>>>>

322

Vi Thị Mai Hương

21/10/1981

Khoa Xây dựng & MT

Kỹ thuật môi trường

>>>>>

323

Phạm Hương Quỳnh

01/06/1978

Khoa Xây dựng & MT

Kỹ thuật môi trường

>>>>>

324

Hoàng Lê Phương

23/11/1980

Khoa Xây dựng & MT

Kỹ thuật môi trường

>>>>>

325

Trần Thị Bích Thảo

04/08/1985

Khoa Xây dựng & MT

Kỹ thuật môi trường

>>>>>

326

Lê Thu Hà

11/09/1984

Khoa Xây dựng & MT

Kỹ thuật môi trường

>>>>>

327

Nguyễn Trần Hưng

16/09/1986

Khoa Xây dựng & MT

Kỹ thuật môi trường

>>>>>

328

Hoàng Thị Kim Dung

30/07/1985

Khoa Xây dựng & MT

Kỹ thuật môi trường

>>>>>

329

Nguyễn T.Thúy Hằng

31/08/1979

Khoa Xây dựng & MT

Kỹ thuật môi trường

>>>>>

330

Nguyễn T. Thanh Hoa

02/12/1981

Khoa Xây dựng & MT

Kỹ thuật môi trường

>>>>>

331

Lưu Kiều Oanh

12/08/1988

Khoa Xây dựng & MT

Kỹ thuật môi trường

>>>>>

332

Nguyễn Thị Hoàn

05/10/1985

Khoa Xây dựng & MT

Kỹ thuật môi trường

>>>>>

333

Nguyễn Thị Hằng

07/10/1988

Khoa Xây dựng & MT

Kỹ thuật môi trường

>>>>>

334

Vũ Thị Thùy Trang

03/03/1988

Khoa Xây dựng & MT

Kỹ thuật môi trường

>>>>>

335

Nguyễn Thanh Thủy

01/12/1974

Khoa Xây dựng & MT

Kỹ thuật môi trường

>>>>>

336

Dương Thế Hùng

23/11/1974

Khoa Xây dựng & MT

Kiến trúc

>>>>>

337

Ngô Thị Thu Huyền

02/07/1982

Khoa Xây dựng & MT

Kiến trúc

>>>>>

338

Nguyễn Tiến Đức

14/01/1980

Khoa Xây dựng & MT

Kiến trúc

>>>>>

339

Đào Đăng Quang

20/06/1979

Khoa Xây dựng & MT

Kiến trúc

>>>>>

340

Nguyễn Xuân Thành

17/06/1980

Khoa Xây dựng & MT

Kiến trúc

>>>>>

341

Nguyễn Thị Thúy Hiên

06/01/1982

Khoa Xây dựng & MT

Giao thông

>>>>>

342

Ṭng Thu Hương

20/12/1981

Khoa Xây dựng & MT

Giao thông

>>>>>

343

Nguyễn Văn Luân

24/11/1986

Khoa Xây dựng & MT

Giao thông

>>>>> 

344

Phạm Thị Nhung

19/04/1988

Khoa Xây dựng & MT